Algemene voorwaarden

Vestigingsadres:
Dovenetellaan 9, 9413 AJ Beilen

Inschrijving – en betalingsvoorwaarden cursussen

1. Aanmelding voor cursussen is alleen schriftelijk mogelijk. Hiertoe dient een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, te downloaden via de website, te zijn ingeleverd bij TailUp

2. Aanmelding voor een cursus is slechts dan definitief als:

  • a. het verschuldigde bedrag contant is voldaan op de introductieles van de betreffende cursus;
  • b. het verschuldigde bedrag bijgeschreven is op de bankrekening van TailUp altijd voor aanvang van de eerste les van betreffende cursus.
  • c. de kosten die per cursus kunnen verschillen, worden genoemd op de website en in betreffende cursusinformatie.

3. Cursisten worden in volgorde van betaling ingeschreven.

Bedenktermijn

4. Indien u zich heeft aangemeld door middel van het insturen van een ingevuld inschrijfformulier en/of betaling van het cursusbedrag, geld er een bedenktermijn van 14 dagen, dit vanaf de datum dat het inschrijfformulier ontvangen is door TailUp OF het cursusbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van TailUp. In dit geval wordt het betaalde cursusbedrag gerestitueerd.

Indien u wenst te annuleren na genoemde bedenktermijn, worden annuleringskosten in rekening gebracht. Zie onder annuleringsvoorwaarden.

4a. Indien cursist zich vlak voor startdatum van cursus aanmeld, kan in overleg en met instemming van cursist worden afgezien van de bedenktermijn.

5. Mochten er onvoldoende deelnemers zijn aangemeld voor een cursus, kan TailUp beslissen dat een cursus geen doorgang zal vinden. De voor deze cursus reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd. Cursisten worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

5a. Mocht door een situatie van overmacht een cursus geen doorgang kunnen vinden, zal TailUp cursisten hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De voor deze cursus betaalde cursusgelden zullen, naar rato van reeds gevolgde lessen, worden terugbetaald aan cursist.

6. Minderjarige cursisten dienen betreffende formulieren te laten ondertekenen door de ouders c.q. de wettelijke vertegenwoordigers.

7. Data, cursusplaats en -gelden zijn genoemd onder voorbehoud en kunnen slechts dan door de hondenschool worden gewijzigd wanneer omstandigheden ons daartoe noodzaken. Cursisten hebben in dat geval het recht hun inschrijving te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk of per e-mail en binnen 14 dagen na kennisgeving plaats te vinden.

8. TailUp heeft het recht personen en/of honden de toegang tot de locatie te ontzeggen.

Annuleringsvoorwaarden

9. Annulering door cursist na de bedenktermijn van 14 dagen zoals genoemd onder punt 4 kan alleen plaatsvinden door een aangetekend schrijven, waarbij datum poststempel als annuleringsdatum geldt.

Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang. Tussen 4 en 2 weken voor aanvang is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Na deze termijn vindt geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk, in overleg, een cursus op een later tijdstip in te halen. Indien verschuiving plaatsvindt korter dan 1 week voor aanvang wordt € 50,- voor onkosten doorberekend.

9a. Annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Betaalde cursusgelden zullen, onder aftrek van € 25,-, vergoeding voor administratieve handelingen, worden gerestitueerd.

9b. Indien de cursist, binnen de gestelde termijn van 14 dagen, voor aanvang van de cursus wenst te annuleren, kunnen de betaalde cursusgelden niet worden gerestitueerd.

10. Indien bijzondere omstandigheden annulering rechtvaardigen kan er van verplichting tot betaling worden afgezien. Dit slechts na schriftelijke bevestiging van TailUp.

11. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie van cursusgelden.

12. Alleen in overleg met Mirjam Beijer kunnen gemiste lessen worden ingehaald, mits 24 uur voor de betreffende les door de cursist geannuleerd.

13. Indien een cursus door ziekte of overmacht niet (volledig) kan worden gevolgd, is het mogelijk na overleg de lessen te verzetten naar een nader te bepalen tijdstip.

14. Beëindigen van de cursus

Je inschrijving kan voortijdig beëindigd worden. Een verzoek daartoe dien je ten minste 1 kalendermaand voor de gewenste datum van beëindiging aangetekend per post aan TailUp te zenden. Opzegging is niet mogelijk wanneer een cursus zes maanden of korter duurt. Bij een voortijdige opzegging is het lesgeld over de opzegtermijn en het eventuele achterstallige lesgeld ineens verschuldigd. Is het lesgeld vooruit betaald, dan vindt restitutie plaats naar rato van het aantal nog niet verstreken studiemaanden. Over reeds ontvangen lesmateriaal kan geen restitutie worden verleend. De terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen na beëindiging van de studieovereenkomst of annulering.

Annulering gedragstherapie en privé-les

1. Alle afspraken dienen minstens 48 uur van te voren te worden geannuleerd.

2. Bij tijdige annulering van een afspraak gedragtherapie geldt dat er € 25,- administratie kosten in rekening wordt gebracht.

3. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Algemene regels m.b.t. de trainingen

1. Les nemen bij TailUp betekent op een positieve, diervriendelijke manier omgaan met uw hond. Derhalve is het gebruik van correctiemateriaal en het toedienen van lichamelijke correcties niet toegestaan. In het algemeen wordt straffen vermeden.

2. Op en rondom het terrein van de hondenschool verzoeken wij u de eventuele uitwerpselen van uw hond op te ruimen.

3. Mocht uw hond ziek zijn, wilt u dit dan z.s.m. telefonisch of Whatsapp melden. Ook bij twijfel graag een telefoontje. Dit om te voorkomen dat uw hond andere honden besmet. Uw gemiste les kunt u (na overleg) inhalen.

4. Loopse teven mogen niet deelnemen aan de lessen als we in een groep werken. Uw gemiste les kunt u (na overleg) inhalen.

5. Indien u verhinderd bent aan een les deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk dit z.s.m. door te geven, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende les.

6. Tijdens het volgen van de lessen mag er niet worden gerookt of getelefoneerd.

7. Het gebruik van geweld jegens eigen en/of andere honden wordt niet getolereerd. Dit heeft verwijdering van de cursus tot gevolg.

8. Het gebruik van andere, dan door TailUp voorgeschreven halsbanden, riemen e.d. kan niet worden toegestaan.

9. Toezeggingen door medewerkers of stagiaires zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bekrachtigd door Mirjam Beijer.

10. TailUp is niet aansprakelijk voor welke schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens en na afloop van de lessen. De trainingen geschieden geheel voor eigen risico van de cursist.

De cursussen van TailUp worden gegeven door gediplomeerde instructeurs. Wij staan garant voor een cliënt -en hondvriendelijke wijze van lesgeven.

Behandeling van vragen en klachten

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot cursussen en onderwijs zullen binnen 3 weken beantwoord worden. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen zullen binnen de termijn van 3 weken beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien er sprake is van een klacht kan de cursist zich richten tot Mirjam Beijer. De klacht wordt binnen de vastgestelde termijn van vier weken afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de cursist hiervan binnen deze termijn op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer TailUp verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Indien de klacht niet tot tevredenheid van de cursist wordt afgehandeld kan de cursist zich wenden tot landelijke klachtencommissies.

De klacht wordt binnen de vastgestelde termijn van vier weken afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de cursist hiervan binnen deze termijn op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht.

Het oordeel van de klachtencommissie is voor beide partijen bindend. Eventuele consequenties worden door TailUp snel afgehandeld.

De klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en dit zal tot een jaar na afhandeling van de klacht worden bewaard door TailUp.

Geheimhouding persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. TailUp garandeert geheimhouding van persoonlijke informatie.

Door ondertekening van het inschrijfformulier geeft de cursist te kennen de algemene inschrijvings – ,betalings – , en annuleringsvoorwaarden van TailUp te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen deze beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk, anders overeengekomen.

meer info? bel: 06-33133156 of mail: mirjam@tailup.nl